همه‌ی نوشته‌های کاریابی امین

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 95/00/00

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار 8-16    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار 8-17
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار 8-17    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار 8-17
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار 8-17  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 94/00/00

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    

زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار 8-18    
زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17    

زن خ رسالت دارد ق کار 7/5-17