بایگانی دسته: فرصت های شغلی جدید

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۵/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار ۸-۱۶    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۴/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۶/۵    

زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن خ رسالت دارد ق کار ۷/۵-۱۷