بایگانی دسته: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ10/6/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده20تا30ساله سیکل مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 3شیفت8  
کارگرساده مجرد مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-17/5  
راننده پایه یک30تا45ساله 5سال سابقه مرد جاده تهران دارد توافقی تمام وقت  
لیسانس برق همه گرایشها مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 18-6  
چرخکار مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 16/5-23  
کارگرساده مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 16/5-23  
جوشکار مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 8/5-17  
جوشکارCO2 مرد جاده مایان دارد دارد ق کار 8-17  
مهندس صنایع بادوسال سابقه ایزو مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد توافقی 8-18  
کارگرساده20تا30ساله دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8/5-18/5  
فوق دیپلم فنی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 12-24سه شیفت  
خدمات باسابقه مرد سعیدآباد دارد دارد ق کار 8-16  

فرصتهای شغلی برادران تاتاریخ5/6/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده زیر30سال سیکل مرد جاده صوفیان دارد دارد ق کار 7-17  
لیسانس سیالات مرد رادار دارد دارد ق کار 8-17  
آشپز ماهر مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18  
لیسانس حسابداری مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18  
فوق دیپلم برق مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18  
تراشکار مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-8شیفتی  
کارگرساده صنایع غذایی زیر30سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16  
تراشکارcnc مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 7-7شیفتی  
تدارکات دفتری وکامپیوتری 3سال سابقه مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17  
تراشکار فرزکار جوشکار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
برنامه نویس cnc مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
تودوز اتومبیل مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
مونتاژکار باسابقه دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
دیپلم وفوق دیپلم مکانیک باسابقه کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
لیسانس بازرگانی مسلط به زبان مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
انباردار واردبه قطعات صنعتی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
کارگرانبار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
چرخکار مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-16    
کارمندفروش فوق دیپلم به بالا مرد مرزداران دارد ق کار 8-16