بایگانی دسته: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۱۰/۶/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابداربایکسال سابقه لیسانس زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸/۵-۱۶/۵  
چرخکار زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۱۶/۵-۲۳  
دیپلم آشنابه کامپیوتر Word-excel زن خ راه آهن دارد ۴۰۰ ۸-۱۷  

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ۲۸/۵/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردارزیر۳۰سال لیسانس زن آبرسان ۴۰۰ ۹-۱۴و۱۶-۲۰  
کارشناس فروش۲۱تا۳۰ساله فوق دیپلم به بالا زن خ راه آهن دارد ق کار ۸ساعت  
خدمات وآشپزبرای۴نفر زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸-۱۷