بایگانی برچسب: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

خدمات و آشپز برای ۴نفر

زیر۴۵ سال

زن

شهرک رجائی

دارای بیمه

دارای سرویس

یک میلیون و دویست

 ۸ساعت در روز

خدمات وآشپز برای۶ نفر


زن

مایان

بیمه توافقی

دارای سرویس

توافقی

۸-۱۷

   

کارگرساده

زن

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸/۵-۱۸/۵

   

مهندس صنایع

برای برنامه ریزی تولید

زن

پلیس راه سهند

 دارای بیمه

 هزینه سرویس

طبق قانون کار

۸-۱۷

کارمند فروش و بازرگانی


زن

رادار

دارای بیمه

 سرویس از میدان جهاد

طبق قانون کار

۸-۱۷

کارمند فروش کارشناس فروش

زن

ابتدای جاده تهران

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷/۵-۱۸

کارگرساده تولیدظروف سرامیکی

زیر۳۵سال

زن

جاده اهر

دارای سرویس

دارای بیمه

دوماه اول یک ودویست

۸-۱۷


   

 

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۴/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۶/۵    

زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن خ رسالت دارد ق کار ۷/۵-۱۷