بایگانی برچسب: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۵ تیرماه ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

کارمند فروش

باسابقه

زن

شهرک مصالح ساختمانی

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

 ۸-۱۶

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

زن

قراملک

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷-۱۵

   

مدیرفنی جهت آزمایشگاه

لیسانس شیمی باسابقه درزمینه رنگ

زن

مایان

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   
 –

 –


 –کارمند فروش

زن

شهرک سلیمی

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷/۵-۱۶/۵

حسابدارمجرد

بادو سال سابقه-تکرو

زن

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   

 

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۴/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۶/۵    

زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن خ رسالت دارد ق کار ۷/۵-۱۷