بایگانی برچسب: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ15/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
کارگرساده زیر30سال ترجیحا مجرد زن جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    
لیسانس زبان واردبه اینترنت زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-18    
خدمات زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18    
حسابدارزیر30سال باضامن معتبر زن جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-16    
کارگرساده زن پلیس راه تهران دارد ازنصف راه ق کار 7-16    
منشی مجرد زن بلوارشهریار دارد 500 8-17    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ09/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی آشنابه کامپیوتر زن شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار 8-18    
لیسانس حسابداری با2سال سابقه زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-19    
لیسانس زبان واردبه کامپیوتر زن چایکنار دارد ق کار 8/5-17    
خدمات زیر40سال زن چایکنار دارد ق کار 8/5-17    
آشپز برای5نفر زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد 600 8/5-18/5