بایگانی برچسب: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ۱۵/۰۷/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
کارگرساده زیر۳۰سال ترجیحا مجرد زن جاده تهران دارد دارد ق کار ۳شیفت۸ساعته    
لیسانس زبان واردبه اینترنت زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
خدمات زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۶/۵-۱۸    
حسابدارزیر۳۰سال باضامن معتبر زن جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار ۸-۱۶    
کارگرساده زن پلیس راه تهران دارد ازنصف راه ق کار ۷-۱۶    
منشی مجرد زن بلوارشهریار دارد ۵۰۰ ۸-۱۷    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ۰۹/۰۷/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی آشنابه کامپیوتر زن شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار ۸-۱۸    
لیسانس حسابداری با۲سال سابقه زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۷-۱۹    
لیسانس زبان واردبه کامپیوتر زن چایکنار دارد ق کار ۸/۵-۱۷    
خدمات زیر۴۰سال زن چایکنار دارد ق کار ۸/۵-۱۷    
آشپز برای۵نفر زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ۶۰۰ ۸/۵-۱۸/۵