بایگانی برچسب: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یامهارت مورد نیاز

جنسیت

محل کار

    سرویس

   بیمه

میزان حقوق

ساعت کاری

وضیعت
قابل معرفی

جوشکارماهر CO2

فوق دیپلم

مرد

قراملک

سرویس  دارد

 بیمه  دارد

طبق قانون کار

۷-۱۵

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

مرد

قراملک

دارای سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۵

   

کارگرساده زیر۳۰سال

دیپلم و مجرد

مرد

رادار

سرویس دارد

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۷

   

کارگرساده دیپلم تا لیسانس

زیر۳۰ سال

مرد

جاده تهران

 سرویس از آبرسان

دارای بیمه

حقوق طبق قانون کار

۸-۱۷

تراشکار فرزکار cncکار

باسابقه

مرد

شهرک عالی نسب

دارای  سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۶

   

فوق دیپلم و لیسانس ساخت وتولید


 مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۹ 

دایکاست کار

زیر۳۲سال

مرد

شهرک سلیمی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

 

فرزکار

مرد

سه راه فرودگاه

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۸ دوشیفت

   

فوق دیپلم آزمایشگاه صنایع غذایی

۲۳تا ۲۸سال

مرد 

جاده شبستر

دارای  سرویس 

دارای بیمه

حقوق قانون کار

شیفتی بااضافه کاری

کارمند فروش زیر۳۵سال

آشنابه زبان انگلیسی و استانبولی

مرد

شهرک سرمایه گذاری خارجی

دارای سرویس

دارای بیمه

حقوق توافقی

۸-۱۶

 

تراشکار ماهر


مرد

مایان

بدون سرویس

دارای بیمه

حقوققانون کار

۸-۱۷

 

   

تراشکار ماهر 

دیپلم یافوق دیپلم فنی

مرد

جاده آذرشهر

سرویس از راه آهن

دارای بیمه

قانون کار

۷-۱۹

   


     – 


    –

   
 –


   
 –
 
   

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۵/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار ۸-۱۶    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷