بایگانی برچسب: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ ۵ تیرماه ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یامهارت مورد نیاز

جنسیت

محل کار

    سرویس

   بیمه

میزان حقوق

ساعت کاری

وضیعت
قابل معرفی

حسابدار باسابقه

واردبه  راهکاران یاهمکاران سیستم

مرد

میدان بسیج

سرویس  دارد

 بیمه  دارد

طبق قانون کار

۷-۱۵

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

مرد

قراملک

دارای سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۵

   

کارگرساده زیر۳۲سال

دیپلم یا زیر دیپلم

مرد

شهرک سلیمی

سرویس دارد

دارای بیمه

طبق قانون کار

۳شیفت ۸ساعته

   

کارگرساده دیپلم تا لیسانس

زیر۳۰ سال

مرد

جاده تهران

 سرویس از آبرسان

دارای بیمه

حقوق طبق قانون کار

۸-۱۷

تراشکار فرزکار cncکار

باسابقه

مرد

شهرک عالی نسب

دارای  سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۶

   

سرپرست واحدcnc  مدیرتولید


 مرد

شهرک عالی نسب

دارای سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۶ 

لیسانس صنایع بادوسال سابقه

زیر۳۰سال

مرد

شهرک فناوریهای پیشرفته

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷/۵-۱۵

 

فرزکار

مرد

سه راه فرودگاه

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۸ دوشیفت

   

فوق دیپلم آزمایشگاه صنایع غذایی

۲۳تا ۲۸سال

مرد 

جاده شبستر

دارای  سرویس 

دارای بیمه

حقوق قانون کار

شیفتی بااضافه کاری

سرپرست واحد CNC


مرد

خسروشهر

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

 

حسابدار صنعتی زیر۳۰سال

بادوسال سابقه

مرد

شهرک فناوریهای پیشرفته

دارای  سرویس

دارای بیمه

حقوق توافقی

۷/۵-۱۵

 

   

تراشکار ماهر 

دیپلم یافوق دیپلم فنی

مرد

جاده آذرشهر

سرویس از راه آهن

دارای بیمه

قانون کار

۷-۱۹

   


     – 


    –

   
 –


   
 –
 
   

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۵/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار ۸-۱۶    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷