بایگانی برچسب: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ ۹۴/۰۰/۰۰

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده


مرد جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار ۸-۱۶    

مرد خ امام دارد ق کار ۸-۱۸    


مرد تیکمه داش دارد دارد توافقی ۸-۱۶    
مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۳شیفت۸ساعته    


مرد شهرک سلیمی دارد دارد توافقی ۸ساعت    


مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار ۱۲-۲۴سه شیفت    
مرد آبرسان ۵۰۰ ۲۴-۴۸    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ۰۹/۰۷/۹۳

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده قطعات خودرو دیپلم مرد شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار ۸-۱۸    
خدمات مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۷-۱۹    
کارگرساده-سمباده کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
نقاش چوب مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
جوشکارآرگون بامدرک آرگون مرد قراملک دارد دارد توافقی ۸-۱۷    
حسابدارزیر۳۰سال بایکسال سابقه مرد قراملک دارد دارد ق کار ۸-۱۷    
دیپلم فنی واردبه کولیس ومیکرومتر مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۹و۲۴-۱۶    
جوشکارco2 مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار ۸-۱۷    
لیسانس کامپیوتر باسابقه کار مرد قراملک دارد دارد ق کار ۸-۱۶    
برقکار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۷