بایگانی برچسب: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 94/00/00

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده


مرد جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-16    

مرد خ امام دارد ق کار 8-18    


مرد تیکمه داش دارد دارد توافقی 8-16    
مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    


مرد شهرک سلیمی دارد دارد توافقی 8ساعت    


مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 12-24سه شیفت    
مرد آبرسان 500 24-48    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ09/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده قطعات خودرو دیپلم مرد شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار 8-18    
خدمات مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-19    
کارگرساده-سمباده کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
نقاش چوب مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
جوشکارآرگون بامدرک آرگون مرد قراملک دارد دارد توافقی 8-17    
حسابدارزیر30سال بایکسال سابقه مرد قراملک دارد دارد ق کار 8-17    
دیپلم فنی واردبه کولیس ومیکرومتر مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-19و24-16    
جوشکارco2 مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 8-17    
لیسانس کامپیوتر باسابقه کار مرد قراملک دارد دارد ق کار 8-16    
برقکار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17